Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.34

1000+ $0.29
1.0 GPH 10+ $0.34

1000+ $0.29
2.0 GPH 10+ $0.34

1000+ $0.29
  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.27

1000+ $0.25
1.0 GPH 10+ $0.27

1000+ $0.25
2.0 GPH 10+ $0.27

1000+ $0.25
3.2 GPH 10+ $0.27

1000+ $0.25
6.6 GPH 10+ $0.27

1000+ $0.25
10.6 GPH 10+ $0.27

1000+ $0.25
  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.37

1000+ $0.33
5000+ $0.30
10000+ $0.28
0.75 GPH 10+ $0.37

1000+ $0.33
1 GPH 10+ $0.37

1000+ $0.33
5000+ $0.30
10000+ $0.28
2 GPH 10+ $0.37

1000+ $0.33
  Flow
Rate
CNL Qty Each  
0.5 GPH No 10+ $0.40

0.5 GPH Yes 10+ $0.40

1.0 GPH No 10+ $0.40

1.0 GPH Yes 10+ $0.40

2.0 GPH No 10+ $0.40

2.0 GPH Yes 10+ $0.40

  Flow
Rate
Qty Each  
0.75 GPH 10+ $0.37

1000+ $0.33
1.0 GPH 10+ $0.37

1000+ $0.33
  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.30

1 GPH 10+ $0.30

2 GPH 10+ $0.30

  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.65

500+ $0.59
1000+ $0.55
1.0 GPH 5+ $0.65

500+ $0.59
1000+ $0.55
2.0 GPH 5+ $0.65

500+ $0.59
1000+ $0.55
  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.35

1000+ $0.32
1 GPH 10+ $0.35

1000+ $0.32
2 GPH 10+ $0.35

1000+ $0.32
  Qty Each  
10+ $0.85

500+ $0.80
1500+ $0.75
  Qty Each  
10+ $0.48

100+ $0.45
1000+ $0.41
  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.40

1000+ $0.36
1.0 GPH 10+ $0.40

1000+ $0.36
2.0 GPH 10+ $0.40

1000+ $0.36
  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.34

1.0 GPH 10+ $0.34

2.0 GPH 10+ $0.34

  Connection Qty Each  
Spike 5+ $0.74

In-line Spike 5+ $0.68

  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.37

1000+ $0.32
  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.37

1.0 GPH 10+ $0.37

2.0 GPH 10+ $0.37

  Flow
Rate
Qty Each  
1 GPH 10+ $0.27

1000+ $0.25
2 GPH 10+ $0.27

1000+ $0.25
  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 10+ $0.34

1000+ $0.27
1.0 GPH 10+ $0.34

1000+ $0.27
2.0 GPH 10+ $0.34

1000+ $0.27
  Inlet
Connection
Flow
Rate
Qty Each  
10-32 Threads 0.5 GPH 10+ $0.65

10-32 Threads 2 GPH 10+ $0.65

  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 1+ $5.72

1 GPH 1+ $5.72

2 GPH 1+ $5.72

  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 1+ $5.72

1 GPH 1+ $5.72

2 GPH 1+ $5.72

4 GPH 1+ $5.72

  Qty Each  
10+ $0.34

  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 1+ $6.89

1 GPH 1+ $6.89

2 GPH 1+ $6.89

4 GPH 1+ $6.89

  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 2+ $5.17

1 GPH 2+ $5.17

2 GPH 2+ $5.17

4 GPH 2+ $5.17

  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 1+ $6.03

1 GPH 1+ $6.03

2 GPH 1+ $6.03

  Flow
Rate
Qty Each  
0.5 GPH 2+ $3.20

1 GPH 2+ $3.20

2 GPH 2+ $3.20

4 GPH 2+ $3.20

  Flow
Rate
Qty Each  
.5 GPH 10+ $0.34

1.0 GPH 10+ $0.34

2.0 GPH 10+ $0.34

  Flow
Rate
Qty Each  
.5 GPH (2L/H) 10+ $0.20

1 GPH (4L/H) 10+ $0.20

2 GPH (8L/H) 10+ $0.20

4 GPH (16L/H) 10+ $0.20